موعظه های جدید


 

 

آب زنده

Calendar 19 Jun 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray Delange

June 19 Sermon - خطبه ژوئن نوزدهم

یوحنا ۳: ۲۲-۳۶ از بالا، درمان، و هویت عیسی

Calendar 12 Jun 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray Delange

June 12 Sermon - ژوئن دوازدهم خطبه

محتوای دعای ما باید چه باشد؟

Calendar 05 Jun 2020
List Farsi Sermons
Microphone Hootan Alayi

June 5 Sermon - خطبه پنجم ژوئن

یوحنا ۲. ۱۳-۲۵ قاضی متعال

Calendar 29 May 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray Delange

May 29 Sermon - بیست و نهم مه خطبه

مرغوبترین شراب

Calendar 22 May 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray Delange

May 22 Sermon - بیست و دوم مه خطبه