موعظه های جدید


 

 

زمین های سیراب

Calendar 11 Sep 2020
List Farsi Sermons
Microphone Hootan Alayi

September 11th Sermon - خطبه یازدهم شهریور

فرصت دیگر

Calendar 28 Aug 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray DeLange

Aug 28 Sermon - خطبه بیست و هشت ماه اوت

طوفان

Calendar 21 Aug 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray DeLange

Aug 21 Sermon - خطبه بیست و یکم اوت

آفتهای کلیسا

Calendar 14 Aug 2020
List
Microphone Hootan Alayi

August 14th Sermon - چهاردهم اوت خطبه
۱ تیموتاوس

نان حیات

Calendar 24 Jul 2020
List Farsi Sermons
Microphone Hootan Alayi

Jul 24th Sermon - بیست و چهارم خطبه های ژوئیه
یوحنا ۶ : ۲۲-۴۰، ۴۸-۵۸