موعظه های جدید


 

 

دوست خدا

Calendar 15 Jan 2021
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray De Lange

January 15th Sermon: خطبه پانزدهم ژانویه

پیش درآمد

Calendar 12 Jan 2021
List Devotions for Women in Farsi, Strength and Dignity are Her Clothing
Microphone Angela De Lange

قوت و عزت لباس اوست
Devotions for women in Farsi: Strength and Dignity are Her Clothing - Fears

ترس از آینده

Calendar 12 Jan 2021
List Strength and Dignity are Her Clothing
Microphone Angela De Lange

قوت و عزت لباس اوست
Devotions for women in Farsi: Strength and Dignity are Her Clothing - Fears

سرودهائی در شب

Calendar 12 Jan 2021
List Devotions for Women in Farsi, Strength and Dignity are Her Clothing
Microphone Angela De Lange

قوت و عزت لباس اوست
Devotions for Women in Farsi: Strength and Dignity are Her Clothing

بتهای دست ساز

Calendar 08 Jan 2021
List Farsi Sermons
Microphone Hootan Alaei

January 8th Sermon: خطبه هشتم ژانویه