اینجیل لوقا ۲۳ جمعه قبل از عید پاک

Calendar 10 Apr 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray DeLange