یوحنا ۳: ۲۲-۳۶ از بالا، درمان، و هویت عیسی

Calendar 12 Jun 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray Delange

2020-06-12

 

یوحنا ۳: ۲۲-۳۶ از بالا، درمان، و هویت عیسی

Scripture: John 3:22-36
Preacher: کشیش ری