موعظه از افسسیان ۲: ۱۹-۲۱ ، معبد خدای زنده

Calendar 17 Apr 2020
List Farsi Sermons
Microphone Hootan Alayi

 

2020-04-17

 

موعظه یما : موعظه از افسسیان ۲: ۱۹-۲۱ ، معبد خدای زنده

Scripture: Ephesians 2:19-21
Preacher: آدرس