ماندن در کلام عیسی

Calendar 25 Sep 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray DeLange

2020-09-27

 

ماندن در کلام عیسی

Scripture: John 8:21-59 /یوحنا ۸: ۲۱-۵۹

Preacher: کشیش ری