فرصت دیگر

Calendar 28 Aug 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray DeLange

2020-08-28

 

فرصت دیگر

Scripture: John 8:2-11 /یوحنا ۸: ۲-۱۱
Preacher: کشیش ری