?

به تارنمای خدمت فارسی زبان نور مسیح خوش آمدید هدف از تشکیل این خدمت مسیحی بشارت خبر خوش عیسی مسیح خداوند و پادشاه ما در بین ایرانیان و فارسی زبانان در کانادا و سر تا سر جهان است

در این راستا پس از دعا و برنامه ریزی تصمیم کلیسای اصلاح شده مسیحی نیو وستمینستر بر آن شد تا با تشکیل این خدمت مبارک بتوانیم فارسی زبانان عزیز را از طریق این سایت و رادیو تلوزین نور مسیح خدمت کنیمدر رادیو تلوزیوناینترنتی برنامه ها از پیش ظبط شده اند و شما عزیزان میتوانید در زمانی که خودتان تمایل دارید برنام ای ما را شنیده و نگاه کنید همچنین هر یکشنبه ترجمه فارسی موعظمان روز بر روی سایت قرار میگیردیکی دیگر از خدمات ما انتشار منابع بشارتی و الهیاتی و همچنین تشکیل کنفرانسهای گوناگون خواهد بود.

آرزوی ما این است که این خدمت بتواند به پیشبرد پادشاهی خدا در میان فارسی زبانان کمک کند

برادر کوچک شما در مسیح

هوتن

خادم سازمان خدمتی نور مسیح